fbpx

Ochrana osobných údajov

 

Predpis o ochrane súkromia a osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Shipmanzee berie veľmi vážne ochranu osobných údajov používateľov svojich stránok. Účelom tohto Predpisu o ochrane súkromia a osobných údajov je informovať používateľov o postupoch, ktoré spoločnosť Shipmanzee uplatňuje pri zhromažďovaní, používaní a sprístupňovaní údajov, ktoré poskytujú prostredníctvom webstránky a/ nebo mobilní aplikace https://www.shipmanzee.com a iných pridružených partnerských webstránok, mikrostránok a podstránok (ďalej len “Stránka”).

 

1.2 Používaním Stránky alebo akýchkoľvek služieb, ktoré ponúka Shipmanzee vyjadruje používateľ Stránky svoj súhlas so zhromažďovaním, používaním a poskytovaním týchto údajov o ňom v súlade s týmto Predpisom o ochrane súkromia a osobných údajov a zaväzuje sa, že bude týmto Predpisom viazaný.

 

2. Spôsob zhromažďovania údajov

 

2.1 Shipmanzee môže zhromažďovať a spracúvať nižšie uvedené osobné informácie a údaje o používateľovi (informácie umožňujúce jedinečnú identifikáciu používateľa):

 

2.1.1 niektoré informácie nevyhnutné na registráciu na Stránke alebo na prístup k ostatným službám, ktoré poskytuje Shipmanzee, vrátane mena, adresy, dátumu narodenia používateľa a niektoré informácie o vozidle používateľa, ktorý je Prepravca atď.

 

2.1.2 e-mailová adresa a heslo používateľa;

 

2.1.3 číslo mobilného telefónu;

 

2.1.4 záznam korešpondencie medzi používateľom a Shipmanzee;

 

2.1.5 záznam rezervácií používateľa vykonaných prostredníctvom Stránky alebo ponúk zadaných na Stránke alebo prostredníctvom Stránky;

 

2.1.6 odpovede používateľa na prieskumy alebo dotazníky, ktoré Shipmanzee použila na účely prieskumu;

 

2.1.7 informácie o transakciách, vrátane transakcií vykonaných prostredníctvom Stránky alebo inak. Môže ísť o informácie a údaje o Prepravách (ako sú definované v Podmienkach využívania služieb) ktoré si používateľ rezervoval alebo ponúkol prostredníctvom Stránky;

 

2.1.8 podrobné informácie o návštevách Stránky používateľom a o prístupe používateľa k jednotlivým zdrojom;

 

2.1.9 informácie, ktoré Shipmanzee požaduje od používateľa v prípade, keď používateľ nahlasuje problém so Stránkou.

 

2.2 Shipmanzee zhromažďuje tieto informácie len v prípade, že jej ich používateľ poskytne. Používateľ nie je povinný Shipmanzee poskytnúť žiadne osobné údaje, v tom prípade však nemožno zaručiť, že bude môcť využívať všetky služby, ktoré Shipmanzee ponúka.

 

2.3 Informácie sa zbierajú aj bez ich aktívneho poskytovania používateľom pomocou rôznych technológií a metód, napríklad IP (Internet Protocol) adresy či cookies. Pomocou týchto metód sa však nezhromažďujú ani neuchovávajú osobné údaje.

 

2.4 IP adresa je číslo, ktoré počítaču používateľa priradil jeho poskytovateľ služieb internetu (ISP) na umožnenie prístupu k internetu. Všeobecne sa IP adresa považuje za informáciu, z ktorej nie je možné identifikovať totožnosť používateľa, pretože vo väčšine prípadov možno IP adresu vysledovať len po ISP alebo po spoločnosť či organizáciu, ktorá poskytuje danému používateľovi prístup (napríklad zamestnávateľ, ak používateľ pristupuje k internetu v práci).

 

2.5 Shipmanzee používa IP adresu na diagnostiku problémov so serverom, oznamovanie agregátnych údajov a určovanie najrýchlejšej cesty, ktorú má počítač používateľa použiť na prístup k stránke Shipmanzee a na spravovanie a zdokonaľovanie stránky.

 

2.6 Shipmanzee môže moderovať správy, ktoré si vymieňate na tejto Stránke. Shipmanzee nebude predávať, prevádzať, distribuovať, zverejňovať vašu komunikáciu žiadnej tretej strane bez vášho súhlasu, ak na takéto oznámenie nie je spoločnosť splnomocnená na základe platných právnych predpisov.

 

3. Používanie osobných údajov

 

3.1 Shipmanzee môže tieto údaje používať:

 

3.1.1 na zabezpečenie čo najefektívnejšej prezentácie obsahu Stránky používateľovi a počítaču používateľa a na úpravu Stránky podľa preferencií používateľa;

 

3.1.2 na pomoc pri realizácii všeobecných vylepšení Stránky;

 

3.1.3 na splnenie a riadenie akýchkoľvek záväzkov, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzatvorených medzi Shipmanzee a používateľom;

 

3.1.4 na umožnenie používateľovi mať účasť na jednotlivých prvkoch Stránky a na iných službách;

 

3.1.5 na kontaktovanie používateľa a oznamovanie mu zmien Stránky alebo služieb, ktoré ponúka (okrem prípadu, keď používateľ takéto kontaktovanie výslovne odmietol);

 

3.1.6 na vyberanie platieb od používateľov;

 

3.1.7 na analyzovanie spôsobu, akým používatelia používajú Stránku a na účely vlastného marketingu a prieskumu.

 

3.1.8 na zabezpečenie, že spĺňate Podmienky Zmluvy, ste v súlade s Listinou o bezúhonnosti a platnými právnymi predpismi.)

 

3.2 Shipmanzee nepredá údaje o používateľovi žiadnej tretej osobe, ani ich nepoužije na účely marketingu organizovaného treťou osobou, iba v rozsahu, v akom to umožňuje právny predpis.

 

4. Zdieľanie údajov o používateľoch

 

4.1 Shipmanzee nesprístupňuje údaje, ktoré poskytnú používatelia prostredníctvom Stránky žiadnym tretím osobám, s výnimkou týchto prípadov:

 

4.1.1 v rámci rezervácie, ktorú realizuje Shipmanzee a na poskytovanie služieb môžu byť údaje používateľa poskytnuté Prepravcovi (ak je daný používateľ Vodič) resp. Odosielateľovi

 

4.1.2 ak má Shipmanzee povinnosť sprístupniť alebo poskytnúť osobné údaje používateľa na účely splnenia povinnosti, ktorú má zo zákona (napríklad ak je na to povinná na základe príkazu vydaného súdom alebo na účely zabránenia podvodu alebo inému trestnému činu);

 

4.1.3 na vynútenie dodržiavania akýchkoľvek podmienok využívania služieb, ktoré sa vzťahujú na ktorúkoľvek jej Stránku alebo na vynútenie dodržiavania akýchkoľvek iných podmienok či dohôd pre Služby Shipmanzee, ktoré sa prípadne uplatňujú;

 

4.1.4 Shipmanzee môže poskytovať tieto údaje medzinárodným partnerským webstránkam Shipmanzee, v prípade, že používateľ vykonal rezerváciu prostredníctvom Stránky s používateľom partnerských webstránok Shipmanzee alebo v prípade, že používateľ použil Stránku na interakciu s treťou osobou;

 

4.1.5 Shipmanzee môže preniesť osobné údaje tretej osobe v prípade predaja časti alebo celého podniku a majetku Shipmanzee akejkoľvek tretej osobe alebo v prípade reštrukturalizácie či reorganizácie podniku Shipmanzee, pričom však Shipmanzee vykoná opatrenia na zabezpečenie neprerušovanej ochrany práv používateľov na súkromie/ochranu osobných údajov;

 

4.1.6 na ochranu práv, majetku či bezpečnosti Shipmanzee, používateľov Stránky alebo akýchkoľvek iných tretích strán.

 

4.2 Okrem vyššie uvedených prípadov neposkytne Shipmanzee iným žiadne osobné údaje používateľa, pokiaľ jej na to príslušný používateľ neposkytne svoj súhlas.

 

5. Súbory cookies

 

5.1 “Cookies“ sú informácie, ktoré sa ukladajú lokálne na počítači používateľa a ktoré obsahujú údaje o jeho aktivite na internete. Informácie nachádzajúce sa v cookies neobsahujú žiadne osobne identifikovateľné údaje, ktoré používateľ zadáva na stránke Shipmanzee.

 

5.2  Shipmanzee používa súbory cookies na sledovanie navigácie používateľa na Stránke, čo jej umožňuje na základe údajov o používaní Stránky zlepšovať svoje služby. Shipmanzee používa súbory cookies aj pokiaľ sa používateľ prihlási na niektorú z online služieb Shipmanzee, aby mu umožnila zostať prihlásený na danú službu. Súbory cookies pomáhajú používateľom získať maximum výhod zo Stránky a Shipmanzee poskytovať lepšie služby prispôsobené potrebám používateľom.

 

5.3 Po zatvorení prehliadača používateľom stráca Shipmanzee prístup k súborom cookies. Používateľ môže používanie a ukladanie súborov cookies povoliť alebo zamietnuť. Väčšina webovských prehliadačov automaticky povoľuje používanie a ukladanie súborov cookies, používatelia však vo väčšine prípadov môžu upraviť nastavenia svojho prehliadača tak, aby súbory cookies neboli povolené. Nastavenie prehliadača môžu používatelia zmeniť v rozšírených preferenciách.

 

5.4 Shipmanzee má povinnosť získať súhlas používateľa s používaním súborov cookies. [Shipmanzee má na domovskej stránke zverejnené jednoznačné pravidlá pre používanie súborov cookies.] V prípade, že používateľ používa Stránku po tom, ako mu bolo zobrazené príslušné oznámenie, predpokladá Shipmanzee, že súhlasí s používaním cookies spoločnosťou Shipmanzee tak ako sa uvádza vyššie.

 

5.5 Ak sa používateľ rozhodne, že nepovolí používanie a ukladanie cookies, nebude to mať vplyv na jeho prístup k väčšine informácií dostupných na Stránke. Nebude však môcť v plnej miere využiť online služby Shipmanzee.

 

6. Prístup k osobným údajom a ich oprava

 

6.1 Shipmanzee vykoná všetky vhodné opatrenia v súlade s povinnosťami, ktoré má zo zákona, aby zabezpečila aktualizáciu resp. opravu osobne identifikovateľných údajov, ktoré má a ktoré používateľ poskytol prostredníctvom tejto Stránky

 

6.2 Zákon dáva používateľovi právo na prístup k jeho osobným údajom. Uvedené právo prístupu možno uplatniť v súlade so zákonom. Používatelia, ktorí chcú zistiť, aké osobné údaje o nich Shipmanzee má môžu kontaktovať Shipmanzee prostredníctvom jej kontaktnej stránky.

 

6.3 Shipmanzee vykonáva všetky primerané opatrenia na ochranu osobne identifikovateľných údajov používateľa počas ich prenosu z počítača používateľa na Stránku Shipmanzee a na ochranu týchto údajov pred ich stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom k nim, ich sprístupnením, pozmenením či zničením. Shipmanzee používa na ochranu dát používateľov najmodernejšie technológie a šifrovací softvér a uplatňuje prísne bezpečnostné štandardy na zamedzenie akéhokoľvek neoprávneného prístupu k nim.

 

6.4 V prípade, že používatelia používajú heslá, používateľské mená alebo iné osobitné prvky na prístup na tejto stránke sú povinní vykonať primerané opatrenia na ich ochranu.

 

7. Ostatné webstránky

 

7.1 Táto Stránka obsahuje linky a odkazy na iné webstránky. Tento Predpis o ochrane súkromia a osobných údajov sa však na tieto iné webstránky nevzťahuje.

 

7.2 Shipmanzee nemôže byť zodpovedná za pravidlá a postupy na ochranu dát, ktoré sa používajú na stránkach neprevádzkovaných Shipmanzee, a to aj v prípade, že ich používateľ navštívi zo Stránky. Shipmanzee odporúča používateľom, aby si preverili pravidlá platné na nimi navštívenej stránke a v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovali jej vlastníka či prevádzkovateľa.

 

7.3 Ďalej v prípade, že používatelia prišli na Stránku zo stránky tretej osoby nemôže byť Shipmanzee zodpovedná za pravidlá a postupy na ochranu dát, ktoré uplatňujú vlastníci resp. prevádzkovatelia tejto stránky tretej osoby a Shipmanzee odporúča používateľom, aby si preverili pravidlá platné na takej stránke a v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovali jej vlastníka či prevádzkovateľa.

 

8. Prenos údajov mimo územia EÚ

 

8.1 V rámci poskytovania služieb používateľom prostredníctvom Stránky môžu byť údaje, ktoré používatelia poskytnú Shipmanzee prenášané do štátov mimo Európskej únie („EÚ“) a uchovávané v štátoch mimo EÚ.  Uvedené môže nastať napríklad v prípade, že niektoré servery Shipmanzee sú priebežne umiestnené v štáte mimo EÚ alebo že sa niektorý z poskytovateľov služieb pre spoločnosť Shipmanzee nachádza v štáte mimo EÚ. Shipmanzee môže okrem toho poskytovať osobné údaje iným ekvivalentným vnútroštátnym orgánom, ktoré sa môžu nachádzať v inom štáte. Tieto štáty nemusia mať právne predpisy na ochranu osobných údajov zabezpečujúce podobnú mieru ochrany ako v Slovenskej republike. V prípade, že Shipmanzee týmto spôsobom prenáša osobné údaje mimo EÚ, vykoná príslušné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa tohto predpisu.

 

8.2 Pokiaľ používatelia používajú Stránku mimo územia EÚ, môže dochádzať na účely poskytovania služieb k prenosu ich osobných údajov mimo EÚ.

 

8.3 Poskytnutím osobných údajov spoločnosti Shipmanzee používateľ súhlasí s ich prenosom, uchovávaním alebo spracúvaním mimo EÚ vyššie uvedeným spôsobom.

 

9. Informovanie o zmenách tohto predpisu

 

Shipmanzee bude používateľov informovať o akýchkoľvek zmenách tohto predpisu na Stránke, aby tak zabezpečila ich neustálu informovanosť o údajoch, ktoré zhromažďuje, o spôsobe používania týchto údajov a o okolnostiach, za ktorých prípadne tieto údaje poskytuje iným osobám.

 

 

10. Ako kontaktovať Shipmanzee

 

Ak používatelia chcú vyjadriť svoj názor na postupy na ochranu osobných údajov uplatňované Shipmanzee alebo majú otázky súvisiace s ich osobnými údajmi, môžu kontaktovať Shipmanzee prostredníctvom jej kontaktnej stránky.