fbpx

1. Všeobecné podmienky využívania služieb

1.1 Rozsah a definície

Tieto Všeobecné podmienky využívania služieb platia pre všetky služby, ktoré poskytuje Shipmanzee.

 

Shipmanzee vlastní a prevádzkuje webovú stránku https://www.shipmanzee.com

 

Definované pojmy

„Shipmanzee“ je spoločnosť, ktorá administruje služby spájania ľudí za účelom prepravy balíkov na stránke a akíkoľvek jej partneri či skupina alebo pridružené spoločnosti.

 

„Podmienky“ sú tieto Všeobecné podmienky využívania služieb, vrátane Predpisu o ochrane osobných údajov.

 

„Príspevok na náklady“ je suma vo výške, ktorú stanoví Prepravca v súvislosti s prepravou, ktorú má uhradiť druhá strana ako svoj príspevok na pokrytie nákladov na prevoz.

 

„Prepravca“ je fyzická osoba, ktorá používa stránku na účely poskytovania prepravy balíku Odosielateľovi osobe do daného cieľa cesty v dohodnutom čase za Príspevok na náklady.

 

“Odosielateľ” je fyzická osoba, ktorá používa stránku za účelom využívania služieb poskytovaných Prepravcami v dohodnutom čase za Príspevok na náklady.

 

„Prevoz“ je použitie vozidla na prevoz, počas ktorej Prepravca zároveň zabezpečí odvoz balíku za Príspevok na náklady.

 

„Služba“ je akákoľvek služba, ktorá sa poskytuje prostredníctvom Stránky akémukoľvek Používateľovi.

 

„Stránka“ je https://www.shipmanzee.com a akákoľvek iná webstránka alebo s ňou súvisiace mobilné alebo iné aplikácie, ktoré upravuje, spravuje alebo prevádzkuje Shipmanzee sama alebo v spolupráci s ďalšími a ktorá ponúka podobné služby, vrátane mikrostránok alebo podstránok ponúkaných prostredníctvom tejto webstránky či aplikácie.

 

„Prevoz“ je daná cesta, v súvislosti s ktorou sa Prepravca dohodol s ďaľšou osobou na transakcii prostredníctvom Stránky.

 

„Používateľ“ je, Prepravca alebo Odosielateľ, alebo akýkoľvek iný používateľ Stránky.

 

„Používateľský účet“ je účet na Stránke, ktorý si otvoril Používateľ a ktorý používa na účely prístupu k Službe poskytovanej na Stránke.

 

„Vozidlo“ je vozidlo, ktoré Prepravca ponúka na zabezpečenie Prevozu.

 

1.2 Súhlas s Podmienkami

 

Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky formy využitia Stránky. Používaním Stránky Používatelia vyjadrujú svoj súhlas s Podmienkami v ich celosti, a to aj v prípade, že Používateľ si nevytvorí Používateľský účet.

 

Bez vyjadrenia súhlasu s Podmienkami v ich celosti nebude umožnený prístup k Službám. Žiaden Používateľ nie je oprávnený vyjadriť súhlas len s časťou Podmienok. Všetci Používatelia súhlasia s tým, že ich osobné údaje môžu byť spracúvané v súlade s https://www.shipmanzee.com/blog/predpis-o-ochrane-sukromia-a-osobnych-udajov.

 

V prípade, že ktorýkoľvek Používateľ nedodrží ktorúkoľvek časť Podmienok si Shipmanzee vyhradzuje právo zrušiť príslušný Používateľský účet a zablokovať alebo zrušiť poskytovanie Služieb danému Používateľovi bez predchádzajúceho oznámenia.

 

Dohodu o poskytovaní Spolujazdy uzatvárajú medzi sebou Prepravcovia a Odosielatelia a Shipmanzee nie je stranou týchto dohôd či dojednaní medzi nimi.

Účelom týchto Podmienok má byť ustanovenie záväzných práv a povinností pre Používateľov.

 

1.3 Zmena Podmienok, Stránky a Služby

 

Shipmanzee si  vyhradzuje právo kedykoľvek Podmienky zmeniť. Okrem toho je Shipmanzee oprávnený zmeniť či upraviť Služby, ktoré sa poskytujú prostredníctvom Stránky, funkcionalitu Stránky a/alebo vzhľad a grafickú úpravu Stránky, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia a bez toho, aby mala v tejto súvislosti akúkoľvek zodpovednosť voči Používateľom.

 

Akákoľvek zmena či úprava Stránky, Služieb alebo Podmienok nadobudne účinnosť okamihom zverejnenia príslušnej zmeny či úpravy na Stránke.

 

V prípade, že Používatelia využijú akúkoľvek Službu poskytovanú prostredníctvom Stránky po zverejnení zmenených Podmienok sa má za to, že s týmito zmenenými Podmienkami vyjadrili svoj súhlas. Zmeny sa nevzťahujú na žiadne rezervácie, ktoré boli vykonané pred zverejnením zmenených Podmienok.

2. Využívanie Služby

 

2.1 Používateľský účet a správnosť údajov

 

Na účely využitia Služieb je každý Používateľ povinný vytvoriť si Používateľský účet, pričom sa zaväzuje, že poskytne všetky osobné údaje, ktoré bude Shipmanzee požadovať. Používatelia budú najmä povinní poskytnúť údaje v rozsahu svojho mena, priezviska, veku, oslovenia, platného telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Využiť Stránku môžu len tí Používatelia, ktorí v čase svojej registrácie dosiahli vek minimálne 18 rokov.

 

Používatelia súhlasia a zaväzujú sa, že údaje, ktoré poskytnú Shipmanzee pri zriaďovaní si svojho Používateľského účtu a kedykoľvek inokedy budú vo všetkých ohľadoch pravdivé, úplné a správne. Používatelia sa ďalej zaväzujú, že všetky údaje, ktoré poskytnú Shipmanzee alebo ktoré budú zverejnené na Stránke v súvislosti s akýmkoľvek Prevozom, Vozidlom či Službou budú pravdivé, úplné a správne.

 

Shipmanzee nie je zodpovedná voči žiadnemu Používateľovi v prípade, že akékoľvek údaje, ktoré Používateľ poskytol (vrátane – pre odstránenie pochybností – iného Používateľa) neboli úplné, správne alebo boli zavádzajúce či klamlivé.

 

Pokiaľ na to nedala Shipmanzee svoj výslovný súhlas, každý Používateľ môže mať len jeden Používateľský účet. Žiaden Používateľský účet nie je možné zriadiť za iného ani na účely predstierania inej identity.

 

Akékoľvek porušenie týchto Podmienok bude mať za  následok okamžité zablokovanie Používateľského účtu Používateľa, ktorému môže byť znemožnený prístup k akýmkoľvek ďalším Službám.

 

2.2 Zákaz výkonu komerčnej činnosti a postavenie Shipmanzee

 

Stránka a Služba slúžia výlučne na poskytovanie online platformy, ktorá spája Prepravcov s Odosielateľmi na účely prevozu osobných balíkov. Stránka a Služba nesmie byť používaná na spájanie Prepravcov s Odosielateľmo na účely poskytovania služieb prevozu, ponúkania či prijímania služieb prevozu vozidlom na účely vytvorenia zisku alebo v akomkoľvek inom komerčnom kontexte ani v kontexte výkonu povolania.

 

Prepravcom nesmie plynúť z Prevozu žiaden zisk. Službu a Príspevok na náklady sú oprávnení použiť len na úhradu nákladov Prepravcu a nesmú ju použiť na vytvorenie žiadneho zisku pre Prepravcu. Prepravca, nie je oprávnený dosiahnuť žiaden zisk z titulu výšky Príspevku na náklady, jednotlivých druhov Ciest v ponuke Prepravcu, frekvencie Prevozov alebo počtu odvezených Balíkov. Uvedené sa týka všetkých činností, dohôd a Služieb, ktoré boli rezervované pomocou Stránky a akýchkoľvek ďalších služieb či činností, ktoré si medzi sebou dohodne Prepravca a Odosielateľ.

 

Prepravca nesmie poskytnúť žiadnemu Spolujazdcovi žiadne doplnkové služby za zisk či zárobok (a Odosielateľ nesmie poskytnutie týchto služieb prijať ani o ne požiadať), vrátane doručovania balíkov.

 

Všetky Cesty, miesta vyzdvihnutia balíkov a ciele ciest musia byť vopred dohodnuté prostredníctvom Stránky. Prepravcovia nesmú vyzdvihnúť žiaden balík zo žiadneho miesta, ktoré nebolo vopred dohodnuté s Odosielateľom prostredníctvom Stránky.

 

Užívatelia týmto upozorňujú na skutočnosť, že používanie Stránky na komerčné účely či na účely výkonu povolania môže viesť k neplatnosti poistenia Prepravcu.

Zodpovednosť Shipmanzee je v súlade s týmito Podmienkami obmedzená a Shipmanzee nie je najmä zodpovedná za žiadne porušenie akejkoľvek dohody či dojednania medzi Používateľmi, ani za porušenie týchto Podmienok zo strany akéhokoľvek Používateľa, a to aj v prípade, že ktorýkoľvek Prepravca (v rozpore s týmito Podmienkami) ponúka Služby prostredníctvom Stránky na komerčné účely či na účely výkonu povolania (čím sa vystavuje riziku straty platnosti svojho poistenia).

 

Používatelia sami zodpovedajú za to, aby dbali na to, že služby súvisiace s poskytovaním odvozu tým istým vozidlom nebudú poskytované na komerčnej báze.

 

Shipmanzee si zároveň vyhradzuje právo uzavrieť alebo suspendovať účet ktoréhokoľvek Používateľa, ktorý využíva k Preprave svoje služobné vozidlo. Služobným Vozidlom sa rozumie okrem iného taxi, dodávka využívaná na pracovné úkony, kamión alebo autobus či služobné auto, kde sú náklady na prevádzku Vozidla hradené zamestávateľom. V takomto prípade Prepravca generuje zisk prijímaním príspevku na jazdu využívaním služieb Stránky.

 

V prípade pochybností je Shipmanzee oprávnený požiadať Prepravcu o zaslanie kópie dokumentov preukazujúcich, že Prepravca je oprávnený využívať dané Vozidlo na spolujazdu ponúkanú na Stránke a negeneruje žiaden zisk z tejto činnosti.

 

Postavenie Shipmanzee

 

Ani Shipmanzee ani Stránka neposkytuje služby prepravy. Stránka je komunikačná platforma, ktorú Používatelia môžu využiť na vzájomné spojenie. Shipmanzee nijako nezasahuje do Prepráv, cieľov či načasovania Prepráv. Dohodu o odvoze uzatvára konkrétny Prepravca s konkrétnym Odosielateľom. Shipmanzee nie je stranou žiadnej dohody či transakcie medzi Používateľmi, ani nezodpovedá za žiadnu záležitosť, ktorá vznikne v súvislosti s rezerváciou zrealizovanou medzi Používateľmi.

 

Akékoľvek porušenie týchto Podmienok bude mať za  následok okamžité zablokovanie Používateľského konta Používateľa, ktorému môže byť znemožnený prístup k akýmkoľvek ďalším Službám.

 

2.3 Rezervácia

 

Shipmanzee ponúka zdarma službu, ktorá umožňuje Používateľom navzájom sa priamo skontaktovať a dohodnúť si prevoz balíkov autom alebo iným dopravným prostriedkom, určením miesta, na ktorom sa stretnú a dohodnutím sa na podmienkach Prepravy (vrátane veľkosti balíka).

 

Používatelia berú na vedomie, že vzhľadom na charakter tejto služby a na skutočnosť, že ide o službu poskytovanú zdarma nemôžu Prepravcovia a Odosielatelia uplatniť žiaden postih voči Shipmanzee za žiaden aspekt transakcie, vrátane aspektov, ktoré sa týkajú zrušenia, zmien na poslednú chvíľu, nedostavenia sa Prepravcu či Odosielateľa na dohodnuté miesto alebo nezaplatenia Príspevku na náklady. Je najmä zodpovednosťou Prepravcu, aby pred alebo po doručení získal Príspevok na náklady od odosielateľa.

 

Shipmanzee nebude kontaktovať žiadnu stranu a nevykoná žiadne úkony žiadneho charakteru na správu rezervácií. Administrátormi služby,sú výlučne Prepravca a Odosielateľ.

 

Upozorňujeme, že Shipmanzee si vyhradzuje právo na zmenu ktoréhokoľvek aspektu Stránky alebo jej služieb, v rámci čoho môžu byť pridané nové služby (prípadne za poplatok) alebo zrušené niektoré služby.

 

Rezervácia má osobný charakter pre Prepravcu a Odosielateľa. Totožnosť Prepravcu a Odosielateľa musí zodpovedať totožnosti, ktorú každý z nich poskytol Shipmanzee. V prípade, že totožnosť Prepravcu alebo Odosielateľa sa nezhoduje s totožnosťou poskytnutou na Stránke je Používateľ oprávnený zrušiť Prepravu.

Prepravca sa zaväzuje voči Shipmanzee a voči Odosielateľovi, že vykoná Prepravu, v rámci ktorej na Stránke ponúkol prevoz v dohodnutý dátum, čas a na dohodnutom mieste.

 

2.4  Vzájomné Povinnosti Prepravcu a Odosielateľaý

 

Povinnosti Vodiča

 

Každý Prepravca sa zaväzuje a súhlasí, že:

 • sa dostaví s uvedeným Vozidlom včas na dohodnuté miesto;
 • bude Odosielateľa bezodkladne informovať o akejkoľvek zmene Perpravy;
 • ak sa rozhodne zmeniť Cestu v akomkoľvek ohľade, zaväzuje sa, že bude kontaktovať Odosielateľa, ktorý si túto Prepravu rezervoval a že získa súhlas so zmenou
 • je povinný počkať Odosielateľa na dohodnutom mieste vyzdvihnutia balíka minimálne 30 minút po uplynutí dohodnutého času (od Odosielateľa sa však očakáva dochvíľnosť) a je povinný dodržiavať všetky pravidlá cestnej premávky a príslušnú legislatívu štátov, v ktorej prevádzkuje vozidlo a jazdiť bezpečne.

 

Povinnosti Spolujazdcov

 

Každý Odosielateľ sa zaväzuje a súhlasí, že:

 • sa dostaví s balíkom na prevoz na dohodnuté miesto v dohodnutom čase podľa dohody s Prepravcom;
 • v prípade, že bude nevyhnutné, aby zrušil Prevoz, bude o tom okamžite informovať Prepravcu;
 • počká na príjazd Prepravcu na mieste vyzdvihnutia balíka minimálne 30 minút po uplynutí dohodnutého času;
 • zaplatí Prepravcovi Príspevok na náklady ak sa nedohodnú na platbe po doručení zásielky

 

V prípade, že Odosielateľ alebo Prepravca nesplní ktorékoľvek z týchto podmienok alebo akékoľvek iné Podmienky, vyhradzuje si Shipmanzee právo na uschovanie údajov súvisiacich s takým nesplnením/porušením podmienok, na zverejnenie alebo sprístupnenie týchto údajov v online profile daného Používateľa a na zablokovanie alebo zrušenie prístupu Používateľa k Stránke.

 

2.5 Zahraničné Cesty a zahraničné rezervácie

 

Prostredníctvom Stránky je možné rezervovať si aj zahraničné Prepravy. Zahraničná Preprava je akákoľvek Preprava, ktorej akýkoľvek úsek sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky. V prípade rezervácie zahraničnej Prepravy sú Prepravcovia povinní zabezpečiť, že ich poistenie bude kryť cestu mimo územia Slovenskej republiky. Prepravca je okrem toho povinný zabezpečiť, že jeho vozidlo bude vyhovovať všetkým príslušným predpisom, pravidlám a obmedzeniam platným v zahraničí.

2.8 Správy medzi Členmi

 

Shipmanzee môže preskúmať, skenovať a moderovať správy, ktoré si Členovia vymieňajú medzi sebou prostredníctvom tejto Stránky, najmä pokiaľ ide o predchádzanie podvodom, účely súvisiace s podporou zákazníkov, uplatňovaním zmlúv uzatvorených s členmi Shipmanzee (ako sú Podmienky) a zabezpečenie súladu s platnými právnymi predpismi. Napríklad, aby sa zabránilo obchádzaniu jeho rezervačných služieb, Shipmanzee môže skenovať a analyzovať správy odoslané prostredníctvom platformy, aby si overilo, že neobsahujú žiadne kontaktné údaje alebo odkazy na ďalšie webové stránky.

 

Používaním Stránky a prijatím Podmienok Zmluvy Člen súhlasí, že Shipmanzee, podľa vlastného uváženia, môže preskúmať, analyzovať a moderovať správy vymieňané prostredníctvom tejto Stránky.

 

Člen sa zaväzuje k odosielaniu správ iba s ohľadom na rezerváciu zdieľania auta a v súlade s účelom tejto Stránky. Člen sa zaväzuje zdržať sa užívania správ pre súkromnú alebo dôvernú komunikáciu.

 

Shipmanzee si vyhradzuje právo filtrovať alebo odstrániť správy a pozastaviť alebo ukončiť Používateľský účet Člena a prístup Člena na Stránku, ak sa počas moderovania správ zaslaných Členom bude zdať, že on/ona nedodržiava Podmienky a/alebo platné právne predpisy.

 

3. Zodpovednosť

 

Shipmanzee nie je stranou žiadnej dohody medzi Prepravcom a Odosielateľom a nie je zodpovedná voči žiadnemu z nich, pokiaľ spôsobená škoda či strata nevznikla z dôvodu nedbanlivostného konania Shipmanzee. Shipmanzee vynaloží svoje primerané úsilie, aby zabezpečila dostupnosť Stránky 24 hodín denne, ale prístup k Stránke môže byť občas obmedzený z dôvodu vykonávania potrebných opráv, údržby či nastavenia nových jej prvkov alebo služieb, prípadne môže byť nedostupná z dôvodov, ktoré sú mimo dosahu Shipmanzee. Shipmanzee nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne chyby, vynechania, ani za výsledky dosiahnuté použitím informácií na Stránke, ani za technické problémy, ktoré môžu Používateľom vzniknúť pri používaní Stránky. V prípade, že Používateľ objaví chybu / závadu, môže kontaktovať spoločnosť a Shipmanzee sa vynasnaží o odstránenie tejto chyby / závady v čo najskoršom termíne.

 

Shipmanzee nebude zodpovedná voči Používateľovi v prípade podvodu pri použití platobných prostriedkov zo strany Odosielateľa. V tomto prípade neposkytne Shipmanzee Prepravcovi žiadnu náhradu ani odškodnenie žiadnej povahy.

 

Shipmanzee nie je zodpovedná za žiadnu stratu či škodu, ktorá vznikla v dôsledku:

 • poskytnutia nesprávnych či neúplných údajov zo strany Používateľa;
 • zrušenia Prepravy Prepravcom či Odosielateľom;
 • neuhradenia Príspevku na náklady;
 • podvodu, zámerného zavádzania či porušenia zákonnej povinnosti alebo porušenia ktorejkoľvek z týchto Podmienok Prepravcom alebo Odosielateľom pred Prepravou, počas nej alebo po nej.

 

Shipmanzee nebude zodpovedná voči žiadnemu Používateľovi za žiadnu obchodnú, finančnú či hospodársku stratu, ani za žiadnu následnú či nepriamu škodu, akou je napr. strata dobrého mena, strata zásielky, ušlý zisk, strata očakávaných úspor či strata príležitostí, ktorá vznikne v dôsledku služieb poskytovaných spoločnosťou Shipmanzee (bez ohľadu na to, či k takej strate či škode došlo v dôsledku nedbanlivostného konania spoločnosti Shipmanzee alebo inak), okrem prípadov podvodu, úmyselného zamlčovania skutočností či krádeže.

Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť Shipmanzee za smrť či ublíženie na zdraví v dôsledku nedbanlivostného konania na strane Shipmanzee.

 

Používatelia týmto vyjadrujú svoj súhlas s vyššie uvedenými obmedzeniami zodpovednosti Shipmanzee, ktoré sú primerané.

4. Všeobecné podmienky

 

4.1 Zablokovanie či zrušenie prístupu k Stránke

 

Používateľ týmto berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, že nedodrží niektoré alebo všetky Podmienky je Shipmanzee oprávnená kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia dočasne či trvalo prerušiť alebo zablokovať všetky služby alebo ich časť alebo prístup k Stránke (vrátane Používateľských účtov).

4.2 Duševné vlastníctvo

 

Formát a obsah tejto Stránky je chránený právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodným autorským právom a Shipmanzee si vyhradzuje všetky práva, ktoré má v súvislosti so svojim autorskými dielami, ktoré vlastní alebo užíva na základe licencie.

 

Všetky práva vo vzťahu k akýmkoľvek registrovaným či neregistrovaným ochranným známkam (ktoré Shipmanzee vlastní alebo užíva na základe licencie), ktoré sa zobrazujú na Stránke sú vyhradené.

 

Túto Stránku, ani žiadnu jej časť nie je možné reprodukovať, kopírovať, duplikovať, predávať, opätovne predávať, navštevovať ani inak využívať na akékoľvek komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Shipmanzee. Žiadna osoba nie je oprávnená systematicky extrahovať a/alebo opätovne používať časti obsah Stránky bez výslovného písomného súhlasu Shipmanzee. Prísne sa zakazuje najmä využitie vyťažovania dát, robotov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu dát na účely extrahovania akýchkoľvek podstatných častí tejto stránky (jednorazovo alebo viacnásobne) na ich opätovné použitie.

4.3 Obsah Stránky poskytovaný Používateľmi

 

Zobrazením obsahu na tejto Stránke Používatelia poskytujú výslovné oprávnenie Shipmanzee na zobrazenie tohto obsahu a na jeho použitie na akýkoľvek iný obchodný účel Shipmanz.

Používatelia tejto Stránky sú týmto výslovne upozornení, že nesmú zverejňovať žiaden hanlivý, zavádzajúci či urážlivý obsah, ani žiaden obsah, ktorý by porušoval práva duševného vlastníctva akýchkoľvek iných osôb (napr. autorské práva). Akýkoľvek takýto obsah je v rozpore s predpismi spoločnosti Shipmanzee a Shipmanzee za tento obsah nepreberá žiadnu zodpovednosť, pričom príslušný používateľ bude osobne zodpovedný za všetky škody či inú zodpovednosť, ktorá v tomto prípade vznikne a zaväzuje sa, že Shipmanzee odškodní v súvislosti s akoukoľvek zodpovednosťou, ktorá jej prípadne vznikne v dôsledku [zverejnenia] tohto obsahu. Shipmanzee však vykoná všetky príslušné kroky, ktoré budú v jej možnostiach na čo najskoršie odstránenie tohto obsahu zo Stránky ihneď, ako sa o takomto nevhodnom obsahu dozvie.

4.4 Partnerské stránky

 

Shipmanzee si vyhradzuje právo na reprodukciu akýchkoľvek údajov, ktoré sú zobrazené na Stránke alebo na partnerských stránkach.

 

Najmä reklamy, ktoré sú zverejnené na jednej zo stránok, ktorej správu zabezpečuje Shipmanzee sama alebo v spolupráci s ďalšími osobami môžu byť zreprodukované na iných stránkach, ktorých správu zabezpečuje Shipmanzee alebo tretie osoby alebo v spolupráci s ďalšími osobami.

 

5. Rozhodné právo a príslušnosť súdov

 

Tieto podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a o všetkých sporoch, ktoré vznikajú v súvislosti s nimi rozhodujú príslušné súdy Slovenskej Republiky